Page:Sibu Congkan Xubian134-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-036.djvu/47

此页尚未校对


   國太平二幫為建陽衛寕太幫

  廬州衛守備舊設六安衛康熙十七年裁併廬州衛頭幫二幫三幫

   千總六員每幫各二員

  滁州衛守備 蘇州幫千總二員

  鳳陽衛守備康熙十七年裁鳳陽後衛併鳳陽中衛裁懷遠衛併鳳陽衛乾隆十五年

   又裁鳳陽中衛併鳳陽衛常州幫原鳳中二幫原鳳中常州

   幫千總六員每幫各二員

  長淮衛守備舊設夀州衛武平衛宿州衛康熙十七年裁夀州衛併長淮衛裁武平衛

   併宿州衛乾隆十五年又裁宿州衛併長淮衛頭幫三幫四幫宿州頭

   幫二幫千總十員每幫各二員乾隆十六年原設宿州衛頭幫二幫為長