Page:Sibu Congkan Xubian134-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-036.djvu/58

此页尚未校对


  陳培禎奉天人順治中江南左布政以廉幹稱海寇薄城食盡民將為變培禎開聚寳

  門以通運人心乃安與總兵梁化鳳潛開卜東門出不意擊賊大破之靳輔襄平人由學士

  簡任安徽巡撫甫下車值嵗飢榖貴疏請改折並檄屬郡仿耿夀昌朱子遺法復社倉以備災患逆

  藩之變皖駐重兵𠞰逆之師經皖水陸絡繹輔轉輸糧餉造戰艦設營舍皆適機宜任七年擢總河

  去皖民懷之專祠奉祀並崇祀名宦高承爵奉天人康熙三十二年巡撫安徽時盱泗等州

  縣河流泛溢修築隄防三十九年再任捐俸賑饑皖人獲濟佟國佐奉天人巡撫安徽政

  尚寛平人吏浹和李鈵鐵嶺人康熙二十八年任安徽巡撫戢兵安民緩徵息訟立義學義

  倉又造江船以拯溺修馬橋以利涉遺愛甚多梁世勲延安人康熙五十年任安徽巡撫慈

  祥和易深恤民瘼其最著者皖城江磯險阻每遇風雨數十里無泊舟處世勲捐金於城東五里外

  鑿新河四十里行旅便之施世綸鑲黄旗漢軍康熙中累擢淮徐道安徽布政司總督漕運