Page:Sibu Congkan Xubian136-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-038.djvu/25

此页尚未校对


  明徹圍壽陽文季臨事謹飭御下嚴整凡置陣役人必身先之軍中服其勤幹每戰為前鋒齊軍深

  憚之謂為程彪以功累遷北徐州刺史加都督後隨明徹北侵軍敗爲周所囚十一年自周逃歸至

  渦陽爲邊吏𮜿送長安死於獄至徳元年後主知之贈散𮪍常侍仍以子襲封重安縣侯︹隋︺藺

  亮歙人開皇九年廢歙置新安鎭文帝愛亮驍勇令將兵守之大業之亂賴其保障民不識干戈

  常屯兵於浦口山上鄉人呼為藺將軍岩立祠祀之︹唐︺汪華歙人大業之亂應募平婺源寇

  有功郡人請攝刺史以鎮一方既而宣杭睦婺饒等州相繼皆下為政明信逺近愛慕部内賴以安

  全者十餘年武德四年籍土地民兵奉表於唐封越國公後薨於長安諸子以喪還葬吳少

  微新安人長安中為晉陽尉與武功富嘉謨魏郡谷𠋣並負文詞時稱北京三傑先是天下文章

  尚徐庾浮俚不競獨少微嘉謨本經術雅厚雄邁人爭慕之文體一變稱為吳富體韋嗣立薦為左

  臺監察御史卒有文集五卷子鞏以文行知名開元中為中書舎吳仁歡祁門人永泰間