Page:Sibu Congkan Xubian136-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-038.djvu/31

此页尚未校对


  安節劾其附麗梁師成梓遂罷檜銜之以憂去不出檜死起知嚴州累遷侍講給事中孝宗即位安

  節請嚴内降之科凡内侍省御藥院内東門司冗費一切罷去龍大淵曾覿並除知閤門事安節封

  還録黄復與周必大力諫命遂寢上諭之曰朕知孤立無黨張浚聞之語人日金給事眞金石人

  也拜兵部侍郎權吏部尚書兼侍讀方請謝事詔以敷文閣學士致仕縉紳歎羨以為中興以來全

  名高節鮮有其比乾道六年卒有文集三十卷奏議表疏周易解汪藻婺源人寓饒州崇寕

  進士瓊林宴頒氷謝表立成一座驚歎羣臣和徽宗詩唯藻作衆莫能及厯官著作郎與王黼不合

  出判宣州時梁師成用事令客邀致之藻不往高宗時起直學士院詔令皆出其手時以比陸宣公

  後除顯謨閣學士知徽州從官典鄉郡時以為榮黄葆光黟人應舉不第以從使高麗得

  官試吏部銓第一賜進士厯監察御史左司諫始蒞職即言三省吏猥多非元豐舊制者其大𡚁有

  十願一切革去徽宗即命釐正之士論翕然而蔡京怒其異已徙葆光符寳郎明年復拜侍御史遼