Page:Sibu Congkan Xubian137-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-039.djvu/12

此页尚未校对


 升為寕國軍節度天復三年罷五代屬楊吳復置

 寕國軍節度宋亦曰宣州屬江南東路乾道二年

 升為寕國府元至元十四年升寕國路總管府屬

 江東道府志至正十七年時為龍鳳三年改曰寕安府八年又改宣城府十二年又改宣州

 明初吳元年改曰寕國府直隸南京

 本朝初屬江南左布政使司康熙六年分屬安徽省

  領縣六

 宣城縣附郭東西距一百二十里南北距一百六十五里東至廣德州建平縣界六十里西

  至南陵縣界六十里南至涇縣界六十里北至太平府當塗縣界一百五里東南至寕國縣界六十

  里西南至涇縣界五十里東北至江寕府高淳縣界七十里西北至太平府蕪湖縣界七十里漢置