Page:Sibu Congkan Xubian137-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-039.djvu/14

此页尚未校对


  里漢置宣城縣屬丹陽郡後漢省晉初復置屬宣城郡宋齊以後因之隋初廢入南陵縣唐長安四

  年始移南陵縣於今治仍屬宣州五代因之宋屬寕國府元屬寕國路明屬寕國府 本朝因之

  按南陵名縣始梁舊唐書地理志云南陵縣漢春穀縣地梁置南陵縣治赭圻城唐長安四年移青

  陽城縣志青陽城即今縣治據此則漢春穀縣為唐初以前之南陵而非今之南陵也今之南陵為

  漢宣城縣地今之宣城則漢宛陵縣地也附辨於此寕國縣在府城東南九十里東西距二

  百二十里南北距一百七十里東至浙江湖州府孝豐縣界一百里西至涇縣界一百二十里南至

  浙江杭州府昌化縣界一百三十里北至宣城縣界四十里東南至孝豐縣界一百里西南至徽州

  府績溪縣界一百三十里東北至廣德州建平縣界六十里西北至涇縣界九十里漢宛陵縣地三

  國吳分置寕國縣屬丹陽郡晉改屬宣城郡宋齊以後因之隋平陳省入宣城縣唐武德三年復置

  屬宣州六年省天寶三載復置五代因之宋屬寕國府元屬寕國路明屬寕國府 本朝因之