Page:Sibu Congkan Xubian137-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-039.djvu/17

此页尚未校对


  本朝順治間增築康熙七年十九乾隆九年屢修 宣城縣附郭涇縣城周五里六十四

  歩高一丈九尺門五南北水關各一外環以池明嘉靖四十二年剏築崇禎中重修 本朝乾隆二

  十九年嘉慶五年增修南陵縣城周五里七十二歩有奇高二丈五尺門四水門三明

  嘉靖四十二年剏築萬厯九年修 本康熙五十三年乾隆二十九年屢修寕國縣城

  周三里有奇高一文五尺門三唐故址宋南渡時增築 本朝康熙十三年雍正七年乾隆二十八

  年屢旌德縣城周四里三百四十二歩高二丈門七東瀕淳溪西南北負山明嘉靖

  四十五年剏築 本朝順治十四年熙八年雍正八年乾隆二十九年屢修太平縣城

  周五里有奇高一文八尺門五水門二引霧山水為池明嘉靖四十二年剏築萬厯中增修 本朝

  乾隆二十九年重修

 ︹學校︺寕國府學在府治東南明初建 本朝順治六康熙九年四十年五十年乾隆五