Page:Sibu Congkan Xubian137-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-039.djvu/84

此页尚未校对


 即疏劾兵部尚書楊嗣昌奪情及總督尚書熊文燦主撫之罪由是名動天下未幾移疾去隱居講

 學以項如臯太平人崇禎舉人特授刑部主事時黄道周忤㫖解學龍等皆以論救得

 罪如臯抗疏極言事𫉬解卒於官饒鼐旌德人崇禎末知蒲臺縣城陷不屈死 本朝乾隆

 四十一年 賜諡節愍 沈 夀崇有容子崇禎武進士累官留守闖賊圍城急時已解

 職三月矣應巡撫宋一鶴請共守禦每自吟有國恥非難雪君恩未易酬句城陷朝服北面拜賊斫

 之仆曰得死所矣一子同時遇害事聞贈都督僉事 本朝乾隆四十一年  賜諡烈愍

 紹臯寕國人崇禎恩貢授湖廣上津知縣獻賊潰城被執不屈死 本朝乾隆四十一年

  賜諡節愍張載述涇人嘗上書閣部史可法陳足兵足食計 大兵下瀘溪載述集兵

 守縣城城破走粤西厯官御史以阻孫可望封被殺 本朝乾隆四十一年  賜諡節愍

 召宣城人唐王時知江山縣事 大兵至哭謂父老曰奈何以我一人陷爾民屠戮遂冠𢃄北向