Page:Sibu Congkan Xubian138-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-040.djvu/12

此页尚未校对


   流縣界一百十五里南至石埭縣界一百二十里北至安慶府桐城縣界十五里東南至青陽縣界

   六十五里西南至建德縣界一百二十里東北至銅陵縣界八十里西北至東流縣界一百里漢置

   石城縣屬丹陽郡後漢因之建安中孫䇿徙丹陽都尉治此晉初改屬宣城郡宋齊以後因之隋開

   皇九年廢入南陵縣十九年復置改曰秋浦仍屬宣城郡唐武德四年於縣置池州貞觀元年州廢

   還屬宣州永泰元年復為州治五代楊吳順義六年始改名貴池仍為州治宋因之元為池州路治

   明為池州府治 本朝因之青陽縣在府東八十里東西距九十里南北距一百十四里

   東至寕國府南陵縣界六十五里西至貴池縣界二十五里南至石埭縣界六十九里北至銅陵縣

   界四十五里東南至寕國府涇縣界六十里西南至貴池縣界四十里東北至南陵縣界五十里西

   北至貴池縣界十五里漢陵陽涇二縣地三國吳赤烏中分置臨城縣晉屬宣城郡宋齊以後因之

   隋平陳廢入南陵縣唐天寳元年分涇南陵秋浦三縣地置青陽縣屬宣城郡永泰元年割屬池州