Page:Sibu Congkan Xubian138-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-040.djvu/122

此页尚未校对


  學

 ︹城池︺太平府城周九里十八步高三丈六尺門六環城有池晉太和中建宋建炎初改築

  本朝康熙十一年修十五年乾隆三十年重修 當塗縣附郭蕪湖縣城周四里三

  十八步高三丈門五南距大河明萬厯三年創築 本朝順治十五年乾隆二年重修繁昌

  縣城周三里二百十二步有奇高二丈門四三面有池明崇禎中創築 本朝康熙十三年

  乾隆二十九年重修

 ︹學校︺太平府學在府治西宋治平中建於城東南隅紹興十三年遷建 本朝順治康熙

  雍正中屢修乾隆十九年重修入學額數二十五名當塗縣學在縣治東南明萬厯三年

  建 本朝康熙中修乾隆十年十一年重修入學額數二十名蕪湖縣學在縣治東

  南宋紹興十三年建元至元明洪武中修 本朝順治康熙雍正中屢修乾隆十三年重修入學額