Page:Sibu Congkan Xubian138-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-040.djvu/125

此页尚未校对


   山有古梅數十本寒香沁人宋鄭羽建百花頭山亭盧鉞為記龍山元和志在當塗縣東南十

   二里桓温嘗與僚佐九日登此山宴集孟嘉落帽即此處寰宇記山周十五里方輿勝覽在縣南十

   里府志去郡十里青山在當塗縣東南三十里一名謝 公山亦名青林山九域志當塗有 青

   山寰宇記在縣東三十五里周八十里齊宣城太守謝朓築室及池於山南其宅基址尚存路南有

   甎井二天寶十二載改名謝公山府志青山在 郡治東南姑孰鄉山陰距郡十五里山陽距三十 里

   周廣八十里晉袁宏為桓温記室遊青山歸命車同載即此相連有獅子白雲等山皆鳥道紆曲林

   木幽九井山在當塗縣南十里伏滔北征記丹 陽山南有九井大司馬桓温所鑿也 今

   五井巳竭四井通大江元和志山在縣南十里殷仲文九日從桓温登九井山賦詩即此博望

   山在當𡍼縣西南三十里一名天門山亦名東梁山梁太平元年陳霸先遣周文育侯安都率舸

   艦備江州仍據梁山起栅隋志當塗有天門山元和志博望山在縣西三十五里與和州對岸江西