Page:Sibu Congkan Xubian138-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-040.djvu/14

此页尚未校对


   因之隋平陳廢入涇縣唐永泰二年割秋浦青陽涇三縣地置石埭縣屬池州五代宋因之元屬池

   州路明屬池州府 本朝因之 按元和志云割秋浦青陽涇三縣池置石埭縣而舊唐書地理志

   云割秋浦浮梁黟三縣地置新唐書地理志云析青陽秋浦二縣地置今從元和志者據隋書志云

   涇有蓋山陵陽山今蓋山陵陽山皆在石埭縣境内則石埭之兼有涇地可知建德縣

   西南一百八十里東西距八十里南北距一百六十里東至貴池縣界六十里西至東流縣界二十

   里南至江西饒州府鄱陽縣界一百二十里北至東流縣界四十里東南至饒州府浮梁縣界九十

   里西南至江西九江府彭澤縣界六十里東北至東流縣界三十里西北至東流縣界四十里漢石

   城縣地唐初為秋浦縣地至德二載始分置至德縣屬江州乾元元年改屬饒州永泰元年始屬池

   州五代楊吳順義初改曰建德宋因之元屬池州路明屬池州府 本朝因之東流縣

   西少南一百八十里東西距一百十里南北距一百二十里東至貴池縣界七十里西至安慶府望