Page:Sibu Congkan Xubian139-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-041.djvu/21

此页尚未校对


   常博士事親孝建炎三年周公望使金辟惠直自隨或勸之辭曰天步方艱豈臣子擇利時乎兼程

   而進至高郵疾卒王逢當塗人博學能屬文少舉進士不中敎授蘇州晩始登第補南雄州

   軍事判官歸為國子監直講兼隴西郡王宅敎授其徒李瑋尚岐國公主欲為逢求遷官逢辭不受

   久之通判徐州卒逢為人樂易篤於朋友與胡瑗最善喜著書有易傳十卷乾德指說一卷復書七

   郭祥正當塗人母夢李白而生少有詩聲梅尭臣方擅名一時見而嘆曰天才如此真

   太白後身也熙寕中舉進士累官知端州棄去隱於縣青山著有青山集韋許蕪湖人志尚沖

   潔讀書通大義不事科舉蘇軾黃庭堅皆與遊元符中軾等貶逐雖親密不相聞許獨承接款曲且

   周其急士大夫以此多之高宗欲授以官許拜命而不署銜自號蕪陰居士唐敏求

   人宣和進士調德化主簿盜起敏求挺身率衆捍賊度力不能支諭以禍福賊憤抵觸遂遇害事聞

   加贈升朝官仍補其子楠將仕郎李檉當塗人宣和進士以易學名紹興間通判徽州營卒