Page:Sibu Congkan Xubian139-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-041.djvu/68

此页尚未校对


   二年復為郡治梁為湘州治東魏省舒入潛仍為郡治隋開皇初郡廢改縣曰廬江兼有漢臨湖縣

   地大業初屬廬江郡唐屬廬州五代因之宋改屬無為軍元屬無為州明初還屬廬州府 本朝因

   之 按宋齊州郡志廬江郡俱有舒潛二縣魏書地形志則有潛無舒於潛下注云有野父山野父

   即今廬江之冶父知省舒入潛矣舒城縣在府城西南一百二十里東西距八十五里南

   北距一百里東至巢縣界六十里西至 六安州界二十五里南至安慶府桐城縣界六十 里北至合

   肥縣界四十里東南至廬江 縣界九十里西南至安廢府潛山縣界一百四十 里東北至合肥縣界

   五十里西北至六安州界一百二十里春秋羣舒地漢置舒縣至隋改為廬江縣唐開元二十三年

   析合肥廬江二縣地置舒城縣屬廬州五代宋因之元屬廬州路明屬廬州府 本朝因之 按舊

   志以舒城為漢之龍舒據杜預左傳注云廬江 南有舒城舒城西南有龍舒今舒城縣係析廬江 合

   肥二縣置則在廬江北非龍舒明矣餘詳古蹟無為州在府城東南一百六十里東西距一