Page:Sibu Congkan Xubian140-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-042.djvu/116

此页尚未校对


  邑後省 按魏書靈徵志延興元年於徐州竹邑戍得蓍南齊紀建元二年徐州刺史崔文仲拔魏

  竹邑戌是縣廢為戌也梁紀大通元年成景㒞克魏竹邑魏志睢州南濟陰郡治竹邑城不云置縣

  隋志符離有竹邑縣梁置睢州開皇三年州廢又廢竹邑縣入焉亦未詳何年復置唐貞觀𥘉移符

  離縣治此其後還治故城而此城廢寰宇記朝斛城西南七十里有竹邑故城縣志有符離城今為

  符離集亦曰舊宿州城在州北二十五里即古竹邑也仁州故城在靈壁縣東南魏書

  地形志仁州梁武置魏因之治赤坎城陳書宣帝紀大建五年呉明徹師次仁州隋志彭城蘄縣有

  齊置仁州大業初廢入元和志赤坎故城在虹縣西南五十里梁天監八年置赤坎戌於此

  縣故城在靈壁縣南五十里漢縣為侯邑屬沛郡東晉後廢魏書志糓陽郡連城縣有濠城

  寰宇記濠城在虹縣西南七十五里即漢洨縣縣志今為濠城集在縣南五十里穀陽故

  城在靈壁縣西南○漢置縣屬沛郡地理志注應曰在穀水之陽○魏書志穀陽郡治穀陽城太和