Page:Sibu Congkan Xubian140-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-042.djvu/130

此页尚未校对


  所在府城東北十五里淮河北岸明洪武六年設今裁洪塘湖屯田千户所

  在府城東北 三十餘里洪武四年 置今裁溪 河集在鳳陽縣 本朝乾隆三十一年

  縣城移縣丞駐此巡緝彈壓蚌埠集在鳳陽縣西北五十里 界靈壁懷遠兩縣水陸交 衝

  本朝乾隆五十四年由縣城移主簿駐此南平集在宿州 本朝嘉慶八年添設撫民

  同知併設照磨駐此十三年改爲鳳潁捕盜同知照磨裁九灣集在靈壁縣東南九十里澮

  河岸有水次倉雙興集一名雙溝集在靈壁縣北一百二十里黄河南岸與徐州府接界有

  管河主簿駐此北鑪橋寨在定遠縣西 本朝雍正八年移主簿駐此連珠寨

  在壽州北五里五代時屯兵處宋史太祖紀後唐天成四年春從征壽春拔連珠寨王莊驛

  在鳳陽縣北六十里舊有驛丞今裁紅心驛在鳳陽縣明洪武三年設有驛丞 本朝乾隆

  二十年裁定遠驛在定遠縣東門外舊有驛丞 本朝乾隆八年張橋驛