Page:Sibu Congkan Xubian140-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-042.djvu/148

此页尚未校对


  三百金人攻壽春泰率所部赴援轉戰身被數十創一夕死李光上虞人紹興中擢吏部尚

  書時苗傅餘黨韓世清久屯宣城調發不行光請先事除之乃授先淮西招撫使光假道至郡世清

  入謁縛送闕下伏誅周淙長興人紹興三十年金主亮傾國入邊命淙守濠梁時淮楚舊有置

  砦自衛者淙為立約束結保伍賴以全活不可勝計李祥無錫人孝宗時為濠州錄事參軍光

  宗時為淮西運判兩淮鐵錢比不定祥疏乞官賜錢米銷濫惡者更鑄紹熙新錢從之劉穎

  西安人光宗時遷司農少卿淮西總領内府宣限既迫每移供軍錢以應𡻕輸穎蒐吏𡚁汰冗員分

  明綱解自是不復那移王阮江州人光宗時知濠州請復曹瑋方田修种世衡射法日講守

  備與邊民親訪北境事宜終阮在濠金不敢南侵黄𠏉閩人通判安豐軍淮西帥檄𠏉鞠和

  州疑獄至則具得其殺人投井狀囚驚服崔與之廣州人淮西提刑司檢法官斷獄平恕

  呉潛寕國人紹定中遷淮西總領告執政用兵復河南不可輕易當以和為形以守為實以戰