Page:Sibu Congkan Xubian140-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-042.djvu/19

此页尚未校对


  修除户部主事知衞輝府燕兵起衞輝當南北之衝鎮堅守不下永樂登極謫戍山海宣德初赦回

  除上饒丞不就申泰無為人洪武間知延平府㑹諸守有贓敗者令徧搜各省知府至延平止

  得米三升鈔二貫考天下清廉第二呉敬無為人母疾割肝煎湯母愈而敬不傷事聞太祖官

  以贊禮郎又同郡沈秉直刲股療母疾章華國刺臂血愈母疾姜潤割股愈母疾俱旌表張澄朱扆

  呉孝子俱以孝行稱余瑱合肥人官北平都指揮與同官謝貴密謀拒燕兵貴死瑱走居庸關

  練兵將襲北平成祖命將擊之被執死本朝乾隆四十一年  賜諡烈愍 甯 忠

  人累官都督建文初從李景隆拒北平戰敗被執不屈死宋瑄合肥人西安侯晟之子建文中

  為右衞指揮禦燕兵戰死弟瑛嗣侯爵殉土木之難徐凱合肥人建文中以副總兵官鎮滄州

  燕兵至戰敗被執抗節死瞿能合肥人父通以開國功官都督僉事能嗣官從藍玉擊西番有

  功燕兵起從李景隆為裨將攻北平與其子率精𮪍攻張掖門垂克景隆忌之令候大軍同進於是