Page:Sibu Congkan Xubian140-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-042.djvu/76

此页尚未校对


   為濠州治五代宋元因之明洪武二年改曰中立三年改曰臨淮七年始分臨淮置鳳陽縣為鳳陽

   府治 本朝乾隆十九年裁臨淮縣入焉懷遠縣在府西北七十里東西距一百二十里南

   北距一百六十里東至鳳陽縣界三十里西至潁州府䝉城縣界九十里南至鳳臺縣界七十里北

   至宿州界九十里東南至定遠縣界一百七十里西南至鳳臺縣界七十里東北至靈壁縣界一百

   八十里西北至䝉城縣治一百四十里漢置當塗侯國屬九江郡人平阿候國屬沛郡後漢為當塗

   平阿二縣皆屬九江郡晉屬淮南郡安帝僑置馬頭郡省二縣入之劉宋初以郡屬南豫州泰始後

   屬北徐州蕭齊因之東魏屬楚州北齊改曰馬頭縣又改置荆山郡隋開皇初郡廢改縣曰塗山屬

   鍾離郡唐武德四年省入鍾離宋寶祐五年置懷遠軍及荆山縣屬淮南西路元至元二十八年

   荆山廢懐遠軍為縣屬濠州明屬鳳陽府 本朝因之定遠縣在府南九十里東西距一

   百六十里南北距一百五里東至滁州界七十 里西至壽州界九十里南至廬州府合肥縣界六 十