Page:Sibu Congkan Xubian140-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-042.djvu/8

此页尚未校对


   王珪華陽人後徙舒曾祖永事太祖為右補闕呉越納土受命往均賦至則悉除無名之

   算珪弱𡻕竒警舉進士甲科修起居注神宗時進同中書門下平章事珪以文學進流輩咸共推竒

   其文閎侈瓌麗自成一家朝廷大典冊多出其手珪叔罕為西路轉運使降儂宗旦父子徙知潭明

   二州為政務適人情不加威罰終光祿卿珪從兄琪起進士厯禮部侍郎致仕琪性孤介不與時合

   數臨東南名鎮政尚簡靜楊傑無為人元豐中官太常嘗議玉牒帝系四后升祔之禮又言大

   樂七失元祐中為禮部員外郎有文集二十餘卷樂記五卷雙漸無為人慶厯中進士博學

   能文知本軍後知漢陽為政和易吏民見思有古循吏風馬仲甫亮之子為度支判官内侍

   言漕舟淮汴間水遞鋪為使仲甫條其害議遂格累官淮南轉運使鑿洪澤渠六十里漕者便之

   朱翌舒人政和間進士時人諱言詩翌獨況涵六藝文思飇發南渡後為中書舎人掌書命文

   章忤時宰謫曲江著潛川集張徴舒城人建炎三年為御史中丞劾黄潛善汪伯彦大罪二