Page:Sibu Congkan Xubian141-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-043.djvu/120

此页尚未校对


  潰投城下烏龍潭而死弟姪七人皆死之贈光禄少卿 本朝乾隆四十一年  賜諡忠節

  趙士寛掖縣人崇禎中為鳯陽通判駐潁州流賊至與尹夢鼇同守城陷率衆巷戰力竭赴

  水死妻崔氏攜二女登樓自焚僕王丹亦罵賊死一門忠節奉旨卹贈 本朝乾隆四十一年

  賜諡節愍左相申崇禎中知霍邱縣十五年流寇再陷其城率衙兵巷戰死之 本朝

  乾隆四十一年 賜諡節愍 張 有俊崇禎間為霍邱縣丞賊至城陷與敎諭倪可大

  訓導何炳邑紳田既廷戴廷對舉人王毓貞並死之 本朝乾隆四十一年張有俊與何炳田既廷

  戴廷對王毓貞俱入忠義祠  賜倪可大諡烈愍何燮晉江人萬厯舉人崇禎中知亳

  州時屢遭寇患變盡心撫輯經營戰守山東河南土寇迭至與戰於盧家廟等集生擒其魁李忠等

  戮之又降李龍等數千人十五年李自成陷其城罵賊不屈死 本朝乾隆四十一年  賜諡

  烈愍入忠義祠楊春芳崇禎十五年知太和縣張獻忠陷城與典史陳知訓敎諭沈鴻起訓