Page:Sibu Congkan Xubian141-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-043.djvu/132

此页尚未校对


   如此安用生為赴鬭遇害李甲聲潁州人由拔貢授廣西天和知縣叛民殺官吏會兵往勦

   甲聲奉檄監軍以叛民因憤怨相誘惑頓兵緩其誅逆黨相繼解去甲聲乘間搗賊巢殱其魁亂遂

   定遷漳州同知隨征臺灣率敢死士冒險先登厯知廣州慶陽二府所至勸耕平訟甚有聲鹿

   祐阜陽人康熙壬戌進士授浙江西安知縣時民多逋賦定三年帶征之法民賴以舒尋轉内曹

   厯監察御史累官兵部左侍郎巡撫河南時豫省多水患祐借穀緩征民困盡甦以廉率屬吏治肅

   然引疾乞休民不忍捨自豫至潁送者不絶卒於家湯裔霍邱人精於岐黄充太醫官雍正七

   年從大將軍傅爾丹北征陣亡贈布政司經厯入忠義祠李長桂亳州人母朱氏早亡撫於

   繼母魏氏魏亡長桂廬墓三年墓側有仙禽穀秀之祥乾隆四年 旌李成邦亳州人四

   川重慶鎮摽守備管遊擊事乾隆十二年征金川攻巴納山亡於陣贈參將䕃守備連際遇

   阜陽人以孝聞厯任貴溪知縣乾隆二十八年 旌