Page:Sibu Congkan Xubian142-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-044.djvu/120

此页尚未校对


  湖達大江即桐水下流也縣志凡廣德建平之水皆流匯焉下流經高淳縣界入丹陽湖馬履

  㵎在建平縣東北三十五里俗傳伍員伐楚經此馬履而水湧因名不老泉在州南四

  十里泉脈長流大旱亦不涸舊有石碑鐫不老泉三字沸泉在建平縣東十里水味甘美冬

  温夏范公井在州治舊司理㕔之北宋祥符中范仲淹所鑿一名義并金井

  治兆符門外明太祖汲此水以給軍士因名郭母古井在建平縣西南三十里俗傳仙

  人以藥投井水變為醲者即此

 ︹古蹟︺廣德廢縣在州西南漢故鄣縣地漢末孫吳析置三國吳志吕蒙傳蒙領廣德長是

  也晉書桓𢑱傳自宣城退屯廣德隋志綏安梁末立大梁郡又改為陳留郡隋平陳郡廢省廣德故

  鄣安吉原鄉入焉通典綏安縣有廣德城舊唐書志綏安縣至德二年改為廣德以縣界廣德故城

  為名 按大梁即廣梁郡隋志避諱也石封故縣即今州治陳書梁紹泰元年割故鄣