Page:Sibu Congkan Xubian142-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-044.djvu/124

此页尚未校对


  塘在建平縣東五里周一百三十七頃灌田一萬二千四百餘畝又有柘林塘在縣東北十里周

  一百八十四頃灌田四千七百餘畝縣境之塘凡五十有五

 ︹陵墓︺︹唐︺劉文靜墓輿地紀勝有劉相公廟在縣北三十里俗傳劉文靜捨宅爲廟州志

  有墓在州北三十里︹宋︺趙時踐墓在建平縣溪岸︹明︺王叔英墓在州西五

  里叔英黄巖人官修𢰅建文時奉詔募兵至廣德聞金川失守自縊於圓妙觀銀杏樹下因葬焉楊

  士竒題其墓曰翰林修撰王原采之墓原采叔英字也 本朝乾隆四十一年   賜諡忠節

  趙烈女墓在州北七十里州志又名雙玉冢趙氏女未嫁聞夫步溉死女亦自縊因合葬

  

 ︹祠廟︺四先生祠在州學元時判官秦德用建祀宋司理范仲淹州守錢公輔孫覺洪興祖

  鄒東廓祠在州學宫尊經閣蓮花池後明萬厯間州守吳同春建祀州判鄒守益