Page:Sibu Congkan Xubian142-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-044.djvu/35

此页尚未校对


  無愁李德裕趙郡人文宗時徙滁州刺史郡舊無軍營軍士寓處寺𮗚不足則翦茅以

  居境内有淫祠緇宇凡二百四十餘所為寇盜藪德裕乃撤其屋制四營軍士𫉬安寇盜屏跡

  紳譙人寶厯中遷滁州刺史高錫望咸通九年為滁州刺史龍勛陷滁州錫望死之

  趙普薊人周顯德初為軍事判官太祖拔滁州待以宗分興語奇之時𫉬盜百餘當棄市普疑

  有無辜者啟太祖訊鞫之全活者衆王禹偁鉅野人至道中知滁州初禹偁嘗草李繼遷制

  送馬五十匹為潤筆禹偁却之及至滁閩人鄭褎徒步來謁禹偁愛其儒雅為買一馬或言買馬虧

  價者太宗曰彼能却繼遷五十馬顧肯虧一馬價哉趙㮣虞城人仁宗時知滁州山東寇李二

  過境上告人曰我東人也公嘗為青州民愛之如父母我不忍犯率衆去歐陽修廬陵人仁

  宗時左遷知滁州日與僚屬宴游諸山以詩文自娛作醉翁豐樂醒心諸亭有記鐫石張方

  平南京人仁宗時以端明殿學士右諫議大夫知州事為政清嚴姚仲孫商水人通判睦