Page:Sibu Congkan Xubian142-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-044.djvu/94

此页尚未校对


  郎中浙江參政正統間處州盜起領兵𠞰捕率先督戰死於陣事聞贈浙江按察司副使馬如

  蛟和州人天啟進士授山隂知縣祗飲鑑湖杯水凡食米悉自和州輦至治行最擢為御史巡按

  四川平奢賊之亂以事歸崇禎八年流賊陷和州死之贈太僕寺少卿 本朝乾隆四十一年

  賜諡忠節李國禎和州人世襲襄城伯崇禎末流賊入京莊烈帝及周烈后皆崩國禎

  奔赴梓宫李自成以好語誘使降國禎曰有三事從我乃降一宗祖陵寢不可發一須葬先帝以天

  子禮一太子二王不可害自成悉諾之國禎俟陵寢事畢遂自縊於寢旁張秉純含山諸生

  崇禎十七年聞闖賊之變北向號泣不食死妻劉氏悲痛亦勺水不進旬有六日死 本朝乾隆四

  十一年賜入忠義祠

 ︹本朝︺李衷燦含山人順治中以貢授知洵陽縣遷冀州知州復補荆門州時有𠞰寇之師衷

  燦轉餉有勞績擢衞輝府同知問學耆儒孫奇逢執弟子禮時人稱之曹超和州諸生順治