Page:Sibu Congkan Xubian143-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-045.djvu/13

此页尚未校对


   羅田縣界一百里春秋時英氏地漢江夏郡蘄春縣地唐蘄水縣地宋蘄州羅田縣地咸淳初分置

   英山縣屬六安軍尋廢德祐二年復置元屬六安州明洪武初改屬鳳陽府十四年還屬六安州

   本朝初屬廬州府雍正二年改屬六安州霍山縣在州西南九十里東西距一百八十里南

   北距一百七十五里東至本州界三十五里西至英山縣界一百四十五里南至安慶府潛山縣界

   一百五十里北至本州界二十五里東南至廬州府舒城縣界一百一十里西南至安慶府太湖縣

   界一百四十里東北至本州界三十里西北至河南光州商城縣界一百七十里春秋潛國漢置𤅬

   縣屬廬江郡後漢及晉因之宋為廬江郡治南齊建元二年仍為屬縣梁天監六年於縣置霍州又

   分置岳安郡岳安縣後魏因之北齊州廢隋開皇初郡廢改岳安縣曰霍山屬廬江郡唐武德初復

   於縣置霍州貞觀初州廢以縣屬夀州神功初改曰武昌神龍初改曰霍山開元二十七年廢入盛

   唐縣天寳元年復置霍山縣屬夀州五代因之宋開寳四年省為鎮入六安明宏治二年復置縣屬