Page:Sibu Congkan Xubian143-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-045.djvu/14

此页尚未校对


  六安州 本朝初屬廬州雍正二年改屬六安州

 ︹形勢︺東有龍池西有武陟霍嶽鎮其南沙河縈其北

  

 ︹風俗︺民醇樸安於稼穡無積貯而恒貧

 ︹城池︺六安州城周五里二百二十步門五池廣七尺有奇明正德中增築 本朝順治雍

  正間修乾隆十三年重修英山縣城周三里門五東南因河為池明宏治中重築 本朝

  乾隆十四年重修霍山縣城周五里四百步門五水門二明宏治中築 本朝雍正五

  年修乾隆十二年二十八年重修

 ︹學校︺六安州學在州治東北明洪武三年因元故址建 本朝順治中增修乾隆十三年

  重修入學額數二十名又存舊隸廬州府學額三名於州及所屬撥入英山縣學