Page:Sibu Congkan Xubian143-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-045.djvu/26

此页尚未校对


   有二城一名白沙一名六合州志有東故城在州東南三十里西古城在州西十五里又有新城在

   州東北十五里馬亨城在州北水經注淠水西北逕馬亨城通典有馬頭城在盛唐縣北今

   州有馬頭集疑即馬亨城 按原本作馬享城與水經注不合今改從亨古英氏城

   山縣東北左傳僖公十七年齊人為徐伐英氏史記封臯陶之後於蓼六一本作英六索隱曰英後

   改號曰蓼也舊志六安州西有英氏城蓋境相接也英山故寨今英山縣治宋淳祐間立

   鷹山寨咸淳初更名英山因立為縣屬六安軍㝷德祐二年三吳鄉人段朝立請以羅田縣東界

   直河鄉重立為縣明崇禎十二年移治縣西北章山十六年又移治縣北添樓鄉 本朝順治初始

   還舊弩臺在州西南四十里相傳漢武帝試弩於臺下釣魚臺在霍山縣西三

   十里石生水濱若臺然傳為左慈釣魚處焦家莊在州西二十五里七里岡家焦炳焦煥故

   居舊有武陟書院又有萬卷堂在霍山縣霍山上相傳煥讀書處英布故宅在英山尖