Page:Sibu Congkan Xubian143-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-045.djvu/39

此页尚未校对


  人正統中為鄞縣丞處州盜起瑾率丁壯邀擊數有斬𫉬援兵不至死之劉會英山人正統進

  士授户部主事扈駕北征土木之變捐軀死難景泰初敕褎其忠優卹之黄用賢六安人幼

  孤事母孝及歿廬於墓有泉湧虎馴之異成化中被旌復以明經官臨清州判張時厚

  諸生母喪廬墓遇雷雨繞墓呼曰兒在斯有兔鵲馴擾之異宏治中旌表潘鋭六安人正德進

  士授行人伏闕諌止巡幸廷杖謫南京國子監學録嘉靖初復職復訐當事大臣罪尋又以言事下

  詔獄後放歸卒於家張澡襲職六安衛指揮積功至參將先後駐浙江十年禦倭大小數十戰

  皆㨗鎮海之功尤偉總兵吳淞上沿海沿江諸圖議移鎮滇南授征蠻將軍印鎮粤西叛苗未靖設

  方畧撫勦兼施㝷以南京都督致仕王良鑒霍山人由貢生任嘉魚知縣張獻忠來寇城陷

  不屈死 本朝乾隆四十一年  賜諡烈愍彭 之年霍山人崇禎中嵗貢流寇攻城

  倡義固守捐家資以贍軍城陷死之本朝乾隆四十一年  賜諡烈愍劉世芳