Page:Sibu Congkan Xubian143-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-045.djvu/40

此页尚未校对


 拔貢生厯任廬陵宛平丞陞新河令超擢濟南僉事未至任甲申三月流賊陷京城得報仰天慟𡘜

 以頭觸柱嘔血數升卒 本朝乾隆四十一年  賜諡烈愍黄今度六安人崇禎壬

 午流賊攻城今度破産偕紳士固守城陷被執諭以歸順今度大罵賊怒以髮繫馬曳之而走力脱

 躍城濠中四面射之皆不中溺死直立水中面目如生髮指皆裂其弟今文亦殉難死妻徐氏𡘜累

 年亦死 本朝乾隆四十一年  賜諡烈愍張 國正六安人世襲千户陞指揮崇禎

 壬午流賊襲城國正督衆巷戰中流矢死子斯美奔救亦死時鎮撫姚賡明指揮劉良佐文學田呈

 芳梅國秀霍山黄中理劉炫吳時道張大翼李懷信胡瑋江源洞宋貞及時際順等均不屈死 本

 乾隆四十一年  賜諡烈愍

 ︹本朝︺邱從先六安人父民逵明李守城罵賊死賊退從先於積屍中刺臂血⿰氵厯 -- 𤁋之驗得骸骨

 歸葬奉母避難流離困苦不缺昔旨黄九錫六安人順治乙未武進士父鋐明季守備昌平