Page:Sibu Congkan Xubian143-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-045.djvu/73

此页尚未校对


   河口州志淮河逕州南一里又東北逕草嘴劉溝洪澤湖至清河縣㑹黄河其支流則由大澗口施

   家溝周家橋高良澗武家墪等處散入射陽白馬諸湖明隆慶六年淮黄俱溢清口淤塞萬厯二年

   淮水又溢河臣潘季馴始築高家堰其後於大小澗口等凡入湖舊道盡築隄防自是淮水益壅而

   泗州大病二十一年按臣牛應元始議開金家灣芒稻河洩湖水入江繼議開高堰南五十里周家

   橋洩淮水入湖又開高堰北五十里武家墪以殺其勢此開三閘之始也其後乃建武家墪閘由永

   濟河達涇河下射陽湖建高良澗閘由岔河入逕河建周家橋閘由草子湖寶應湖入子嬰溝下廣

   陽湖 本朝康熙三年淮溢武家墪高良澗閘堤穨卸周家橋亦啟閉失時清口沙日漸淤塞高寶

   之人議築周家橋南三十里翟家壩遣官蹋勘稱為天然減水壩止令填平決口不許加土增高以

   塞水路十九年淮水泛溢湮没州城舟楫往來多乾隆四十二年移徙州治與淮較逺盱眙縣志

   淮水在縣北二里漫連萬嵗湖東流環繞市岸通寳積橋及陡山新河諸水又東北一百五十里入