Page:Sibu Congkan Xubian144-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-046.djvu/104

此页尚未校对


  交城縣界三十里東北至陽曲縣界四十里西北至忻州靜樂縣界一百四十里古唐國地春秋為

  晉陽邑秦置晉陽縣為太原郡治漢因之後漢兼為并州治晉及後魏因之北齊武平六年分置龍

  山縣隋開皇十年改龍山曰晉陽改舊晉陽曰太原皆為并州治唐仍二縣為太原府治五代為北

  漢都宋太平興國四年平北漢廢二縣改置平晉縣熙寕三年省入陽曲政和五年復置屬太原府

  貞祐四年又省興定元年復置元屬冀寕路明洪武八年復曰太原縣屬太原府 本朝因之

  榆次縣在府東南六十里東西距五十五里南北距一百十里東至平定州夀陽縣界三十

  里西至太原縣界二十五里南至太谷縣界三十里北至陽曲縣界八十里東南至遼州榆社縣界

  九十六里西南至徐溝縣界二十五里東北至壽陽縣界四十五里西北至陽曲縣界四十里春秋

  晉魏榆邑戰國屬趙曰榆次漢置榆次縣屬太原郡後漢魏晉因之後魏太平真君九年省入晉陽

  景明初復置北齊改名中都隋開皇中復曰榆次屬太原郡唐屬太原府五代因之宋太平興國四