Page:Sibu Congkan Xubian144-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-046.djvu/106

此页尚未校对


  州唐初屬太州尋仍屬并州開元十一年屬太原府五代及宋因之金屬晉州元屬冀寕路明屬太

  原府 本朝因之徐溝縣在府南八十里東西距七十一里南北距三十一里東至榆次

  縣界十三里西至交城縣界五十八里南至太谷縣界十八里北至太原縣界十三里東南至太谷

  縣界二十里西南至文水縣界六十七里東北至榆次縣界二十里西北至太原縣界二十里漢榆

  次縣地隋開皇十六年置清源縣屬并州大業初省入晉陽唐武德元年復置仍屬并州開元十一

  年屬太原府五代及宋因之金大定二十九年析置徐溝縣屬太原府元屬冀寕路明屬太原府

   本朝因之乾隆二十八年以清源縣省入交城縣在府西南一百二十里東西距一百

  八十里南北距一百六十五里東至徐溝縣界二十里西至汾州府永寕州界一百六十里南至文

  水縣界十五里北至忻州靜樂縣界一百五十里東南至文水縣界十五里西南至文水縣界二十

  里東北至陽曲縣界一百里西北至汾州府臨縣界二百二十里漢晉陽縣西境隋開皇十六年