Page:Sibu Congkan Xubian144-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-046.djvu/114

此页尚未校对


  正二年復改今名二賢書院在榆次縣治東 本朝乾隆十三年建嘉慶二十二年

  縣路孟逵修源池書院在榆次縣東渦村元耆民趙彬建明經書院

  次縣北趙村 本乾隆十九年鳳山書院在太谷縣治東街本朝乾隆十七年

  嘉慶二十一年知縣陳履和修金河書院在徐溝縣東南 本康熙十八年

  川書院在交城縣南街 本朝康熙十一年知縣趙吉士建養正書院在交城縣

  東門外 本朝乾隆十三年菁莪書院在交城縣北門外 本乾隆二十一年

  卦山書院在交城縣北卧龍岡本朝康熙四十七年武陵書院在文水縣

  治西街 本朝乾隆二十八年建 按舊志載晉溪書院在太原縣西南十里明少保王瓊建通濟

  書院在交城縣東門外一隅書院在交城縣治西南隅今俱廢謹附記

 ︹户口︺原額人丁三十二萬三千七百一十七今滋生男婦共二百八萬六千六百四十名口計三十