Page:Sibu Congkan Xubian144-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-046.djvu/126

此页尚未校对


  俗名小河水經注洞渦水又西蒲水北流注之乂西與原過水合又西過榆次縣南又西南流逕武

  觀城西北又西南爲淳湖謂之洞渦津涂水注之又西到晉陽縣南西入於汾元和志洞渦水東自

  夀陽縣界流入榆次縣經縣南四里又西南入於太原縣界西去縣十三里入晉陽縣界經縣東南

  二十五里入汾水府志洞渦水逕榆次縣東十五里會大涂水又西七里㑹原過水舊自榆次縣逕

  太原縣入汾明萬厯二十九年水南徙南至徐溝縣北五里西南引爲嘉平渠至太原縣南疏爲郜

  村辛村張花三渠又西至徐溝縣界入汾水晉水在太原縣西南源出⿰氵厯泉東流入汾漢

  書地理志晉陽龍山在西北晉水所出東入汾水經注出晉陽西懸甕山昔智伯遏晉水以灌晉陽

  水分爲二流北瀆即智氏故渠也東南出城流注於汾水其南瀆於石塘之下伏流逕舊谿東南出

  逕晉陽城南又東南流入於汾元和志晉水泉初出處砌石爲塘自塘東分爲三派其二派即酈道

  元所言者也其南派隋開皇四年開東南流入汾水唐書地理志太原井苦不可飲貞觀中長史李