Page:Sibu Congkan Xubian144-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-046.djvu/128

此页尚未校对


  名蔣谷水水經注蔣谷水出陽邑縣東南蔣谿西北流逕箕城北又西合涂水亂流西合洞渦澤府

  志象谷河源出遼州榆社縣恤張嶺下流逕太谷縣東北每秋深露寒河水澄澈可鑒毛髪逕徐溝

  縣南入金水河通光水在祁縣東源出縣東南幘山北合太谷縣胡城谷水北逕縣東至縣

  西北入昌源河侯谷水在祁縣南源出沁州武鄉縣北流逕縣界又西入汾州府平遥縣界

  一名胡甲水今名昌源河水經注侯甲水發源平遥縣胡甲山又西北厯宜歲郊逕太谷謂之太谷

  水西北流逕祁縣故城南又西逕京陵縣故城北元和志胡甲水東南自潞州武鄉縣流入祁縣又

  南入汾州平遥縣界縣志源出武鄉縣胡甲山北流入祁縣龍舟谷名龍舟水又名盤陀水北出為

  昌源渠繞縣東北又西南入平遥縣界伏羆水在祁縣南源出縣東南三十里㐲羆嶺流

  經王斜村亦名王斜河又北入昌源可屠溝水在徐溝縣西南十五里舊名屠谷口兩山

  陡峻如峽夏多汎漲冬則涸清源水在徐溝縣西北五里元和志隋開皇十六年置清源