Page:Sibu Congkan Xubian144-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-046.djvu/136

此页尚未校对


  復移縣治於故唐城之南尋復曰太原即今治按宋史地理志及文獻通考俱謂太平興國四年

  并州改治榆次惟寰宇記謂四年即治陽曲縣寰宇記當時所纂自必有據平晉故城

  在太原縣東北二十里舊志宋太平興國四年太原毁其城置新城於城北改曰平晉縣九年於

  縣置監務咸平四年升為永利監熙寕三年縣省政和元年復置金大定中廢監官止立縣事貞祐

  四年省平晉縣興定元年復置元因之明洪武四年改為太原縣移縣治於故唐城南即今治也

  太原故城在今太原縣東北元和志太原縣本漢晉陽縣地高齊河清四年自今州城中

  移晉陽縣於汾水東隋開皇十年移晉陽於州城中仍於其處置太原縣屬并州大業三年罷州置

  太原郡縣仍屬焉隋未移入州城貞觀十二年還遷於舊治在州東二里中都故城

  次縣東十五里漢中都城在今汾州府平遥縣界後魏移置於此元和志中都故城在榆次縣東十

  里高齊移於廢榆次縣城即今縣治是也榆次故城在今榆次縣西北元和志春秋時晉