Page:Sibu Congkan Xubian144-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-046.djvu/146

此页尚未校对


   在乾陽門街開元十一年明皇幸太原所立愛月亭在府城内宋馮京守太原時建又有

   四照亭水心亭俱在陽曲縣西山亭在太原縣西唐建有張宏靖諸人石刻思鳳亭

   在榆次縣治東晉荀藐為令鳳集其境後人思之宋天聖中建亭清暉亭在興縣東六十

   里明嘉靖三十七年建西山冶在交城縣西北寰宇記大通監管東西二冶西山冶在監

   西文谷内義泉社去監六十里此冶取狐突山鐵鑛烹煉縣志今縣西北八十里西冶村有大通鐵

   冶即大通監也宋太平興國四年設都提舉司及鐵冶所巡司金廢雁邱在陽曲縣西汾

   水旁金元好問赴府試道中羅者捕二雁一雁死一脫網盤旋哀鳴亦投地死好問贖瘞汾水旁壘

   土為邱作雁邱詞潛邱元和志在太原縣南三里爾雅曰晉有潛邱隋開皇二年於其上置

   大興國觀舊志在縣東八里宋修惠明寺浮屠陶土作瓦是邱遂湮臺駘澤在太原縣南一

   名晉澤元和志在晉陽縣西南六里隋開皇六年引晉水溉稻田周迴四十二里縣志在縣南十里