Page:Sibu Congkan Xubian144-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-046.djvu/150

此页尚未校对


  洪鎮在祁縣東南三十里南𠋣雙泉山又縣東北三十里有白圭鎮盤陀鎮在祁縣東

  南五十里宋史姚古傳靖康元年金人進兵迎古遇於盤陀縣志又有來遠鎮在盤陀東南去縣七

  十里有寨在東山巔明嘉靖間設四面臨溝上壘石橋團柏鎮在祁縣東南六十里東接

  太谷南接武鄉金史地理志祁縣有團柏鎮亦曰團柏谷新志又北關鎮在縣東南九十里相傳宋

  太祖取河東克金鎖關即此賈令鎮在祁縣北十五里以春秋時晉大夫賈辛名舊置賈

  令驛明嘉靖十二年移置城西因築堡於此其北又有新韓鎮明萬厯二十五年建故驛鎮

  在徐溝縣北十里又堯城鎮在縣西南三十里高白鎮在縣西南二十里一名蒿泊鎮孝義

  鎮在文水縣南三十里東村鎮在嵐縣東南四十里有堡又大賢鎮普明鎮俱在縣南合

  㑹鎮在縣西南上明鎮吸百里鎮大蛇頭鎮俱在縣西河口鎮在縣北交城營在交城縣

  西城外 本朝康熙十一年創設埽峪村石寨在陽曲縣西北九十里陵井口天門