Page:Sibu Congkan Xubian144-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-046.djvu/25

此页尚未校对


  年廢行臺復置并州總管府大業元年府罷三年

  改諸州為郡屬冀州刺史隋書地理志太原上黨長平河東絳文城臨汾

  龍泉西河離石雁門樓煩馬邑定襄等郡屬冀州武德元年復改諸郡

  為州置并州總管府又分置蒲州潞州二總管府

  開元中分置河東道唐書地理志河東道治河中府領太原府晉絳慈隰汾沁

  遼嵐憲石忻代雲朔蔚潞澤十七州天寶以後分置河東河中澤潞

  三節度使唐書方鎮表開元八年置天兵軍節度使治太原十八年改為河東節度使至

  德二載又置澤潞節度使冶潞州河中節度使治河中五代晉天福初割蔚

  朔雲應等州入契丹周廣順初劉崇據太原是為

  北漢并汾遼沁石忻代嵐憲等州皆入焉宋太平