Page:Sibu Congkan Xubian144-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-046.djvu/82

此页尚未校对


 都御史巡撫山西數平盜亂十六年冬流賊陷陜西自蒲州北抵保德二千餘里悉與賊鄰恃黄河

 為限窮冬冰合賊騎得長驅懋德以疲卒三千當數十萬强冦日奔走平陽汾州間猶屢挫之大慶

 風陵吉鄉諸渡晉王趣懋德還守太原賊即渡河陷平陽李自成遣使招降懋德斬之太原陷與中

 軍副總兵應時盛偕至三立祠縊死福王時議謚忠襄 本朝乾隆四十一年  賜謚忠恪時

 盛遼陽人城陷後殺數十人而出還顧不見懋德復斫門入懋德死亦取弓弦自勒死趙建

 極永寕人山西左布政使流賊攻太原偕巡撫蔡懋德及諸監司等分門守禦城陷危坐公堂賊

 擁見李自成迫之跪不屈授以官大罵遂見殺 本朝乾隆四十一年  賜謚節愍藺剛

 中陵縣人山西副使從蔡懋德守太原時調陽和兵三千拹守剛中疑其為賊内應移之南關外

 果叛迎賊城陷𬒳執說之降大罵賊殺之首既墮復躍起丈餘賊皆辟易 本朝乾隆四十一年

  賜諡忠愍周遇吉錦州人崇禎十五年以左都督為山西總兵官汰老弱繕甲仗練勇