Page:Sibu Congkan Xubian145-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-047.djvu/100

此页尚未校对


  郡廢屬文城郡唐屬慈州五代唐避諱改曰鄉寕宋熙寕五年省入襄陵縣元祐元年復置還屬慈

  州金屬吉州元至元三年省入吉州後復置明屬平陽府吉州 本朝雍正二年屬吉州直隸州乾

  隆三十七年改屬平陽府吉州在府西一百七十里東西距一百二十里南北距一百五里東

  至隰州蒲縣界六十里西至陜西延安府宜川縣界六十里南至鄉寕縣界三十里北至大寕縣界

  七十五里東南至鄉寕縣界三十五里西南至鄉寕縣界五十里東北至蒲縣界一百二十里西北

  至宜川縣界一百二十里漢北屈縣地屬河東郡後漢因之晉改屬平陽郡後魏延興四年改置定

  陽縣兼置定陽郡屬汾州東魏天平元年于郡置南汾州後周改汾州北齊復曰南汾州周曰西汾

  州置總管府隋開皇元年改為武城郡三年郡廢四年府廢十六年改為耿州十八年復曰汾州改

  縣曰吉昌大業初改置文城郡唐武德元年復為汾州五年曰南汾州貞觀八年改為慈州天寶元

  年復曰文城郡乾元元年復曰慈州屬河東道後唐改吉昌縣曰吉鄉宋初因之熙寕五年州廢以