Page:Sibu Congkan Xubian145-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-047.djvu/132

此页尚未校对


  宋史地理志平陽府和川縣熙寕五年省為鎮入冀氏元祐元年復為縣元史地理志岳陽縣至元

  四年併和川縣入焉名勝志和川廢縣今為和川鎮曲沃故城在今曲沃縣南元和志曲

  沃縣西至絳州五十里後魏孝文帝於今縣東南十里置曲沃縣因晉曲沃為名寰宇記周明帝移

  治樂昌城即今縣南七里樂昌堡隋開皇十年移於絳邑故城北即今治也 按古曲沃今聞喜

  縣見杜預左傳注韋昭國語注史記索隱兩漢及晉地志今之曲沃則古之新田也見括地志及文

  獻通考通典以今之曲沃為春秋曲沃邑誤絳邑故城在曲沃縣西南晉新田地景公

  遷都於此亦謂之新絳漢置絳縣後漢改為絳邑縣後魏改置曲沃縣移治左傳成公六年晉遷於

  新田水經注晉居新田又謂之絳即絳陽也盖在絳澮之陽南對絳山西背二水括地志漢絳縣本

  晉都新田在絳州曲沃縣南二里因絳山為名元和志漢絳縣在曲沃縣南周勃為絳侯即其地也

  今號絳邑故城舊志城南對紫金山有中城有外城其南面為澮水衝没東西北遺址尚在肇域志