Page:Sibu Congkan Xubian145-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-047.djvu/133

此页尚未校对


  云此城一名晉城其地至今產𬃷比他產者加重名晉𬃷小鄉故城在翼城縣西二里魏

  書地形志南絳郡小鄉縣建義元年置有小鄉城隋書地理志後周併南絳縣入小鄉縣開皇十八

  年改曰汾東大業初省入正平唐書地理志義寕元年置小鄉縣武德九年省入翼城寰宇記故汾

  東城在正平縣東北一百二十里 按後魏所置小鄉縣屬南絳郡當在今絳州曲沃之間此則隋

  所置小鄉縣也泰平故城在太平縣北元和志太平縣本漢臨汾縣地後魏太武於今縣

  東北二十七里太平故關城置泰平縣周改為太平因關名寰宇記隋治在今縣東北三十里太平

  故城是也唐武德元年移於今治東北二十七里太平關城貞觀七年移於敬德堡今治是也舊志

  故城有二一為故城鎮在縣北二十五里即故關城魏置縣處一為北故縣里在縣東北三十里即

  隋時移治處襄陵故城在今襄陵縣東南十五里漢置縣宋移治汾西宿水店後又移

  治晉橋即今治史記魏世家文侯三十五年齊伐我取襄陵徐廣曰今在南平陽縣漢書地理志河