Page:Sibu Congkan Xubian145-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-047.djvu/152

此页尚未校对


  有三一在西門外一在縣西南七里俱明宏治中建一在縣東北十八里柴王村 本朝順治十四

  雷水橋有南北二橋俱在太平縣北二十五里故城鎮金皇統四年遺愛橋

  在襄陵縣東南十五里北鄧村元大德六年建世傳晉鄧攸嘗建橋於此後人因名遺愛龍飛

  橋在襄陵縣西南二十里龍澍谷前元元貞元年飛虹橋在襄陵縣西南三十里明

  邢雷記先是人皆病涉里人侯思政建橋於故元之丙辰懸崖巧搆棟宇凌空正統庚申重葺迄六

  十年宏治已未春新之通志衆木攢成不見斧㾗俗呼魯班橋晉橋在襄陵縣北門外宋嘉祐

  六年建明高邦佐記橋長九丈廣二丈餘上植石欄兩岸甃以石堤惠民橋在鄉寕縣西門

  外明萬厯中置淇水橋在吉州城宣化坊西下有淇水穿城入河龍門飛橋

  州城西南壺口山石峽上元末于石岸鑿孔樹樁SKchar2以鐵索上架板橋以渡兵今圯嘉泉渡

  在臨汾縣西又呉村渡亦在縣西俱渡汾水郭村渡在襄陵縣東門外又北陳渡在縣東