Page:Sibu Congkan Xubian145-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-047.djvu/46

此页尚未校对


  字公亮太原人少勇悍大中祥符中盜起晉絳潞澤數州信應募籍軍與其徒生擒賊七十人部使

  者表薦累官西京作坊使知保安軍兼鄜延路兵馬都監始至之夕敵衆號數萬薄城信領勁兵二

  千擊走之官至步軍副都指揮使卒楊畋字樂道太原人重勛曽孫知岳州累遷荆湖南路兵

  馬鈐轄嘉祐三年冬河北地震明年日食正旦上疏宜早立皇嗣以答天意仕至龍圖閣直學士畋

  出將家折節喜學問在山下討蠻與士卒同甘苦遂破諸峒性清介自奉甚約及卒家無餘貲

  政文水人為德州兵馬監押與討貝州先登守者莫能亢大軍乘之以入南征儂智高亦有功累

  拜武叅軍節度使時年七十三能上馬踴躍觀者壯之趙密太原府清源人政和中用材武

  試河北隊將金兵陷揚州士民數萬從乘輿渡江密露立水濱麾舟濟之從張俊征戰屢立功遷龍

  神衞四廂都指揮使隆興二年進少保 按清源本傳作清河但宋志太原無清河河字誤今改正

  ︹金︺李汾字長源平晉人為人尚氣跌宕不羈善讀史工詩雄健有法舉進士不中用薦為史