Page:Sibu Congkan Xubian145-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-047.djvu/52

此页尚未校对


  貢款之抗疏力爭累遷順天府尹以停罷大内所索珠寶貶官王元雅太原人萬厯進士厯

  官監察御史巡撫遵化崇禎二年城陷死 本朝乾隆四十一年  賜諡節愍鄭宗周

  字伯忱文水人萬厯進士為監察御史列首輔方從哲姦狀光廟崩累疏請正李可灼崔文昇妄投

  藥劑之罪與楊漣左光斗並稱忠鯁崇禎初遷太僕寺少卿釐遼薊諸鎮宿弊擢兵部右侍郎巡撫

  天津遼東民之徙内地者加意綏輯以母喪歸不復出宗周遇義可否挺特不少屈其貌清臞乃若

  不勝衣者張鳳奇陽曲人崇禎初永平知府城陷飲藥死門内十餘人皆殉節後贈太僕寺

  少卿 本朝乾隆四十一年  賜諡烈愍胡 玉琴興人其父博娶關氏生尚黙繼娶甄

  氏生玉琴甄疾卒兄弟廬墓父殁玉琴復廬墓哀思竟死墓側朱慎鏤晉府宗室攝靈邱郡

  王府事崇禎末賊陷太原冠帶祀家廟驅家人入廟焚之自投焰中死 本朝乾隆四十一年

  賜諡烈愍楊方生字爾楨陽曲人闖賊之變兩弟被執方生聞之急詣賊曰我楊氏冡