Page:Sibu Congkan Xubian145-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-047.djvu/97

此页尚未校对


  至絳縣界二十五里西南至絳州聞喜縣界五十里東北至浮山縣界四十里西北至太平縣界四

  十里春秋晉新田亦曰新絳漢置絳縣屬河東郡後漢曰絳邑縣晉改屬平陽郡後省後魏太和十

  一年改置曲沃縣屬正平郡隋屬絳郡唐屬絳州五代宋金元皆因之明洪武二年改屬平陽府

  本朝因之翼城縣在府東南一百二十里東西距九十里南北距五十里東至澤州府沁水

  縣界六十五里西至曲沃縣界二十五里南至絳州絳縣界二十里北至浮山縣界三十里東南至

  解州垣曲縣界七十里西南至絳縣界七十里東北至浮山縣界六十里西北至太平縣界五十里

  春秋晉都翼邑亦曰故絳漢絳縣地後魏太和十二年置北絳縣孝昌三年兼置北絳郡隋開皇初

  郡廢十八年改縣曰翼城屬絳郡義寕元年置翼城郡唐武德元年改郡曰澮州二年曰北澮州四

  年州廢縣屬絳州天祐二年改曰澮川縣五代因之宋仍曰翼城金興定四年升為翼州元光二年

  又升翼安軍節度元初州廢復曰翼城縣屬絳州明洪武二年改屬平陽府 本朝因之太平