Page:Sibu Congkan Xubian146-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-048.djvu/64

此页尚未校对


 置河中節度使貞元十五年罷河中節度置河中防禦觀察使十六年復置河中節度使元和十四

 年罷河中節度置河中都防禦觀察使十四年復置河中節度使 按舊唐書地理志上元二年

 置中都元和三年復為河中府而元和郡縣志及新唐書地理志皆不載光啟元年

 䕶國軍節度五代因之宋仍曰河中府河東郡䕶

 國軍節度屬永興路金天會六年降為蒲州天德

 元年升為河中府仍䕶國軍節度大定五年置陜

  西元帥府屬河東南路元仍為河中府屬晉寕路

  明洪武二年復曰蒲州省河東縣入焉屬平陽府

 本朝因之屬山西省雍正二年升為直𨽻州六年升

  為蒲州府領縣六